Při rozdělání otevřeného ohně ve volné přírodě musí být dodržovány tyto podmínky:
– Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov, volných skládek palivového dřeva apod.
– Oheň nesmí být ponechán bez dozoru.
– Oheň se nesmí rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa (týká se i kouření), ve vzdálenosti do 100 metrů od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy. Zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně v lese se nevztahuje na činnosti, které jsou spojené s hospodařením v lesích.
– Ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.
– Oheň nesmí být rozděláván za větrného počasí, kdy by mohl vítr do okolí rozptylovat částice schopné zapálit okolní hořlavé látky. Pokud takové větrné podmínky nastanou po rozdělání ohně, musí se oheň neprodleně uhasit.
– tyto podmínky pro rozdělání otevřeného ohně se vztahují i na spalování rostlinných materiálů, například suchého listí či větví z prořezávek ovocných stromů. Pokud toto probíhá v intravilánu obce, je třeba se řídit také příslušnou obecní vyhláškou
plošné vypalování porostů je zakázáno

Pálení klestu při hospodářské činnosti v lesích
Rozdělávání ohně v lesích a ve vzdálenosti do 50-ti metrů od lesa je povoleno pouze při hospodářské činnosti v lesích tzn. při pálení klestu. Následuje několik základních doporučení pro bezpečné pálení klestu.
– nahlásit místo a dobu pálení HZS Kraje Vysočina na https://paleni.izscr.cz/paleni
– pálení lze provádět pouze na hromadách
– místo pro ohniště nesmí být umístěno na místech, kde by mohlo dojít k rozšíření požáru mimo ohniště, např. v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 m od porostů první věkové třídy
– ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru, který je zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu, přičemž musí být brána na zřetel možnost skrytého šíření požáru kořenovým systémem. Tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení a dále i po jeho skončení. Výška hromady nesmí přesáhnout 2 metry.
– pálení může provádět nejméně dvoučlenná skupina osob s určením odpovědné osoby starší 18-ti let. Dvoučlenná skupina může pálit maximálně na třech ohništích současně
– místo pálení musí být vybaveno jednoduchými hasebními prostředky (voda, lopaty, krumpáč, hasicí přístroje, tlumice, vědro) a vhodnými spojovacími prostředky pro ohlášení požáru s přihlédnutím k pokrytí dané oblasti signálem veřejných mobilních telefonních sítí
– pálení nesmí být zahájeno za větrného počasí, kdy by mohl vítr do okolí rozptylovat částice schopné zapálit okolní hořlavé látky. Pokud takové větrné podmínky nastanou v průběhu pálení, musí se oheň neprodleně uhasit
– prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu
– po ukončení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu pěti dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována
– právnické a fyzické podnikající osoby mají stanoveny povinnosti v § 5 odst. 2) zákona o PO
V případě vyhlášení období déle trvajícího sucha hejtmanem Kraje Vysočina je rozdělávání ohně ve volné přírodě či pálení klestu zakázáno.

Článek převzat z webových stránek OSH Žďár nad Sázavou.